JAIBOONSPEEDWALL SOLUTION

ที่1 ผนังนวัตกรรมสำเร็จรูปซีเมนต์ EPS (IRPC)
วิวัฒนาการผนังอาคารไร้รอยแตกร้าว

โรงงานผลิตผนังนวัตกรรมสำเร็จรูป
นวัตกรรมยุโรปรายแรกในไทย
#ก้าวสู่ทศวรรษเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

Wall Jointing Solution
นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ ไรนอซเพื่องานก่อสร้าง ครบวงจร

JAIBOONSPEEDWALL SOLUTION
ประหยัดเวลาและงบประมาณได้มากกว่า 20%

วิวัฒนาการผนังอาคารไร้รอยแตกร้าวในงานก่อสร้าง (Zero Crack)
ได้พัฒนาทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น ประหยัดแรงงาน
มากขึ้น โดยใช้งบุประมาณที่ลดลง ปฏิวัติวงการผนังอาคารทางเลือกที่ดีที่สุด
ของผนังอาคาร ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ ครบทุกความต้องการของงานก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เหมาะสมกับทุกกิจกรรมงานก่อสร้าง
Leading Speedy Construction
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
                                                                
 

กำลังการผลิตโรงงานผลิตผนังแบรนด์ JAIBOONSPEEDWALL SOLUTION  JAIBOONSPEEDWALL

 

ความประทับใจจากผู้รับเหมาผู้ใช้งานจริง ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในเรื่องเวลา และ แรงงาน

 

ความประทับใจจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้ใช้งานจริง ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในเรื่องเวลา และ แรงงาน

 

ความประทับใจจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้ใช้งานจริง ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในเรื่องเวลา และ แรงงาน

 

ความประทับใจจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้ใช้งานจริง ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในเรื่องเวลา และ แรงงาน

 

วิธีการติดตั้งผนัง JAIBOONSPEEDWALL SOLUTION RHINOZ (ZERO CREACK)